Cheyenne Harp - String 25 (G3)

chey-g3 (wound)
$12.00
Cheyenne Harp - String 25 (G3)

Product Details


Wound String #25 (G3) for Cheyenne Harp
Nylon wrapped nylon
No reviews yet.